Spillerinfo


Vilkår

Senest opdateret: 02.09.2021
Version: 1.6.1

Indledning

Nedenstående generelle vilkår er gældende for de brugere, der ønsker at oprette en konto på Spillehallen.dk.

Hjemmesiden ejes og drives af Spillehallen.dk ApS, som har en dansk spillelicens, der giver tilladelse til udbud af spil i Danmark og Grønland. Licensen er udstedt af Spillemyndigheden (i det følgende kaldes Spillehallen.dk ApS for Spillehallen.dk).

Ud over disse beskrevne vilkår gælder også de til enhver tid gældende spilleregler for alle spillene på Spillehallen.dk. Spillereglerne kan ses på Spillehallen.dk, hvor også de begrænsninger, der måtte følge af disse bestemmelser, er beskrevet. Ved oprettelse af en spilkonto på Spillehallen.dk indgår brugeren kontrakt med Spillehallen.dk ApS på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser.

Spillehallen.dk forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt vi ændrer de af brugeren accepterede vilkår, vil Spillehallen.dk orientere om dette.

1. Identitet og adgangskode

Registrering som bruger hos Spillehallen.dk kan kun foretages af en person, som

 • har dansk eller grønlandsk CPR-nummer.
 • er fyldt 18 år.
 • har dansk eller grønlandsk bopælsadresse.

Det er brugerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at brugeren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til brugerens NemKonto.

Hvis der sker ændringer i de oplysninger, brugeren har afgivet i forbindelse med registreringen på Spillehallen.dk, herunder ændring af brugerens telefonnummer eller e-mailadresse, er brugeren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via sin konto på Spillehallen.dk eller ved at kontakte vores Kundecenter. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

Spillehallen.dk indhenter ved verifikation af en spilkonto informationer om opretterens identitet, herunder CPR-nummer, navn og adresse. Informationen får Spillehallen.dk verificeret via det Centrale Personregister. Spillehallen.dk forbeholder sig ret til at korrigere de af brugeren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af brugeren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. Hvis der er betydelige forskelle i angivne oplysninger og oplysningerne fra CPR-registret, vil brugeren blive pålagt en ekstra dokumentation af sin adresse.

Under verifikation af en spilkonto skal brugeren anvende sit NemID brugernavn og sit NemID kodeord. Dog er det muligt at oprette en midlertidig konto samt logge på fra tablet/smartphone uden NemID. Under oprettelsen vælger brugeren et alias, som ikke kan ændres. Dette alias er unikt og må ikke være af upassende eller stødende karakter. Spillehallen.dk forbeholder sig retten til enhver tid at ændre en brugers alias eller udelukke brugeren, såfremt disse regler ikke er overholdt.

Indtil ovenstående oplysninger i forbindelse med en oprettelse er kontrolleret og verificeret af Spillehallen.dk, kan der alene åbnes en 'midlertidig konto'. Hvis opretteren er registreret i ROFUS (registret for selvudelukkede brugere), vil dette dog ikke være muligt. Det er ikke muligt at udbetale fra en midlertidig konto, og indbetalingsgrænsen er maks. 10.000 kr. på en sådan konto. Såfremt de afgivne oplysninger ikke er korrekte i forbindelse med oprettelsen, eller der på opfordring fra Spillehallen.dk inden for 30 dage ikke er fremsendt den fornødne dokumentation, så opretterens oplysninger kan verificeres, vil den midlertidige konto blive lukket.

Brugeren er forpligtet til at opbevare og anvende sit NemID brugernavn, sin personlige NemID adgangskode samt sit NemID nøglekort på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende brugernavn og personlig adgangskode.

Brugeren er forpligtet til straks at underrette Spillehallen.dk, hvis brugeren opdager eller får mistanke om, at andre tilgår eller anvender spilkontoen.

Brugeren bekræfter ved sin accept af vilkårene, at denne ved oprettelsen af dennes konto på Spillehallen.dk alene handler på egne vegne og ikke vil overlade brugen af sin spilkonto til tredjemand.

Spillehallen.dk forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre brugerens konto.

2. Udvidet kundekendskab

Udbydere af spil er omfattet af hvidvaskloven. Hvor det er påkrævet iht. til hvidvask- eller spilleloven forbeholder Spillehallen.dk sig retten til at påkræve yderligere dokumentation, der kan dokumentere/retfærdiggøre det forbrug/transaktionsvolumen, som en bruger har haft på dennes spilkonto. Dette kan komme til udtryk i vores behov for at opnå indsigt og dokumentation for oprindelsen af de indbetalte midler.

Politisk eksponerede personer (PEP) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv - et familiemedlem heraf eller er i dennes nære omgangskreds. Det er et lovkrav at Spillehallen.dk opnår et skærpet kundekendskab til brugere, som falder i denne kategori (herunder indsigt og dokumentation for oprindelsen af de indbetalte midler).

Eksempler på typer af dokumentation, der kan indgå:

Lønsedler
Friværdi i ejendomme
Udskrift fra bankkonto
Årsopgørelse (Skat)
Indløste værdipapirer

I særlige tilfælde kan det være en nødvendighed (lovkrav), at den pågældende brugers konto spærres, indtil en sådan udvidet kundekendskabsprocedure er fuldendt. Der vil i sådanne tilfælde ikke længere kunne foretages spil eller ind- og udbetalinger.
I tilfælde hvor brugeren ikke ønsker at oplyse den nødvendige dokumentation, eller hvor den vurderes mangelfuld, kan dette medføre, at kontoen spærres/forbliver spærret. Spillehallen.dk vil herefter følge lovgivningens nærmere bestemmelser.

3. Behandling af personlige oplysninger

Ved brugerens accept af vilkårene samtykker brugeren til, at Spillehallen.dk indhenter persondata om brugeren med henblik på verificering af dennes identitet. Disse persondata kan omfatte brugerens navn, adresse, alder, e-mail adresse, betalingskortoplysninger, spilhistorik samt IP adresse.

De oplysninger, brugeren skal afgive til Spillehallen.dk ved oprettelsen, er lovpligtige oplysninger, som vi er pålagt at kræve i forbindelse med oprettelse af en spilkonto. Oplysningerne er nødvendige for oprettelse af brugerens spilkonto, identitetsbekræftelse og gennemførelse af spil samt for ind- og udbetalinger.

Spillehallen.dk og vores partnere er forpligtet til at behandle de oplysninger, som brugeren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder også oplysninger om brugerens spilleadfærd. Oplysningerne vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere hos Spillehallen.dk. Alle personer ansat under Spillehallen.dk ApS skriver ved ansættelse under på en tavshedspligt i forhold til alle brugeres data.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelse alene blive behandlet af Spillehallen.dk og vores partnere i relation til forholdet mellem brugeren og Spillehallen.dk (se Privatlivspolitik). Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra brugeren.

I forhold til bekendtgørelsen for ”online kasino” udstedt af Spillemyndigheden, er der forhold, vi er pålagt af Spillemyndigheden for at sikre, at vi driver vores virksomhed forsvarligt. I forbindelse med disse regler kan Spillemyndigheden kræve oplysninger om enkelte brugere. Kun i forbindelse med disse undersøgelser vil andre end førnævnte få indsigt i brugerens data.

Spillehallen.dk opbevarer brugerens data indtil 5 år efter ophør af brugerens spilkonto. Dette er et lovkrav.
Som registreret hos Spillehallen.dk, har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Brugeren har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende. Disse rettigheder har man efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [email protected]

4. Spærring

Spillehallen.dk kan til enhver tid og uden varsel spærre brugerens konto. Sker dette, vil brugeren ikke kunne tilgå sin spilkonto og vil blive kontaktet af Kundecenter. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt brugeren har afgivet urigtige oplysninger eller har misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende Vilkår over for Spillehallen.dk.

Spillehallen.dk kan endvidere spærre brugerens konto, såfremt brugerens spillemønster - efter Spillehallen.dk's vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres brugeren på forhånd om en spærring.

Spillehallen.dk kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af brugerens konto, såfremt
Spillehallen.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af brugerens konto vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede. Spillestedet er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

5. Ansvar

Brugeren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, såfremt brugeren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved brugerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis brugeren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden.

Hvis brugeren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra brugerens konto, skal brugeren rette henvendelse til Spillehallen.dk hurtigst muligt. Når spærringen af brugerens konto er bekræftet af Spillehallen.dk, er brugeren ikke længere ansvarlig for misbrug af brugerens konto.

Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra vores systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Spillehallen.dk er ikke forpligtet til at udbetale eventuelle gevinster, hvis brugeren på ulovlig vis har opnået gevinsten via manipulation eller ulovlig indtrængen eller lignende. Samtidig forbeholder Spillehallen.dk sig også retten til ikke at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.

6. Mistanke om misbrug

Hvis du oplever misbrug af din spilkonto, er du forpligtet til at informere Kundecenter med det samme. Følgende ting kan hjælpe dig til at opdage, at din spilkonto misbruges:

 • Efter login kan du se tidspunktet for dit sidste login. Hvis disse data ikke stemmer overens med dit sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
 • Hvis saldoen ikke stemmer overens med det beløb, du lod stå på kontoen ved sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.
 • Hvis du under "Konto" og "Spilhistorik" kan se, at der har været spillet i et tidsrum, hvor du ikke har været logget ind, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

7. Betalingssystem

På Spillehallen.dk kan der udelukkende indbetales til spilkontoen med betalingskort. For at sikre mod falske indbetalinger skal alle kort, der tilføjes for første gang til spilkontoen, gennemgå en 3D Secure-verifikation. Dette sker oftest via en sms, der sendes til kortindehaveren, og som skal indtastes under transaktionen.

Minimum indbetaling er 100 kr.
Minimum udbetaling er 200 kr.

Det er muligt at indbetale med danske betalingskort. Den aktuelle liste over gyldige kort kan ses på spilkontoen ved at gå til: Konto > Kassen > Tilføj kreditkort.

Der er ingen gebyrer på transaktioner. Der er ikke automatisk genoptankning.

Udbetalinger fra spilkontoen sker altid til kontoindehaverens NemKonto. Af samme årsag skal brugerens konto være NemID-bekræftet, før en udbetaling kan finde sted.

Abonnementsbetingelser ved indbetaling:

Når brugeren registrerer sit betalingskort ved Spillehallen.dk, gemmes kortoplysningerne automatisk via et sikkert og krypteret betalingssystem. Dette gøres, for at brugeren ikke behøver at indtaste sine kortoplysninger, hver gang der skal foretages en indbetaling. Brugeren kan til enhver tid fjerne kortet, og der vil på ingen måder forekomme nogen former for gebyrer for denne service eller nogen former for faste trækninger på dit betalingskort. Videre vil der ved hver indbetaling blive udsendt en kvittering via e-mail, hvor der informeres om købet på Spillehallen.dk.

8. Udbetaling og tilbageføring til NemKonto

Udbetalinger vil være til rådighed på brugerens NemKonto senest 3 bankdage efter, udbetalingen er bestilt af brugeren.

Alle brugere bekræfter ved godkendelse af disse Vilkår, at alle udbetalinger fra Spillehallen.dk kun kan ske til brugerens NemKonto.

Udbetalinger på 10.000 kr. eller derover kan blive gennemgået i en periodisk kontrol af vores sikkerhedsafdeling, hvilket kan betyde, at disse transaktioner kan tage op til 10 bankdage, før de er på brugerens NemKonto.

Det er ikke muligt at udbetale mere end kr. 19.999 per bankdag, hvilket betyder, at skulle brugeren ønske at få udbetalt et større beløb, skal brugeren dele beløbet op i flere udbetalinger af maksimalt kr. 19.999 over flere dage.

Viser det sig, at en udbetaling til en brugers spilkonto eller NemKonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for udbetalingen viser sig at være fejlagtigt, er Spillehallen.dk berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på brugerens spilkonto.

Såfremt brugerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Spillehallen.dk tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for på spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på brugerens spilkonto.
Hvis der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på brugerens spilkonto, er Spillehallen.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved brugerens overførsel af penge til spilkontoen eller ved eventuelle gevinster.

Der er ikke gebyrer på udbetalinger på Spillehallen.dk.

Brugeren skal altid selv bede om at få udbetalt gevinster fra sin spilkonto, medmindre der opstår særlige omstændigheder.

For alle gevinstudbetalinger gælder, at der ikke tillægges renter til gevinstbeløbet, uanset om gevinstudbetalingen i henhold til nærværende regler, eller på grund af brugerens egne forhold, ikke sker straks.

Det er brugerens ansvar, at oplysninger om navn, adresse og bankkonto (altid NemKonto) hos Spillehallen.dk til enhver tid er korrekte.

Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejlanviste betalinger som følge af forkerte oplysninger om modtagerens NemKonto eller andet. Spillehallen.dk er ligeledes uden ansvar for eventuelle forsinkelser af overførslen af gevinstudbetalingen, som følge af ændringer af brugerens oplysninger eller lignende.

9. Tilbageholdelse af udbetaling

Spillehallen.dk er berettiget til at tilbageholde en udbetaling til brugeren, hvis der sker indsigelser over for Spillehallen.dk, eller hvis Spillehallen.dk konstaterer eller mistænker andre uregelmæssigheder i forbindelse med en vunden gevinst.

Generelt og at uanset årsagen til en undersøgelse, har vi ret til at tilbageholde igangværende udbetalinger.

10. Spilkonto

Når brugeren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, kan brugeren påbegynde sit spil på Spillehallen.dk. Hvis der ved den opfølgende bekræftelse af brugerens adresse eller lignende opstår uoverensstemmelser med det - af brugerens først oplyste - henvises til tidligere nævnte regler.

Brugeren skal overføre penge til sin spilkonto, før det er muligt at spille på Spillehallen.dk (medmindre der står et bonusbeløb på spilkontoen i forbindelse med oprettelsen).

Alle ønskede udbetalinger fra spilkontoen vil blive overført til brugerens NemKonto. Indestående på spilkontoen optjener ikke renter.

Spillehallen.dk har bl.a. fastsat et maksimum for overførslen af beløb til brugerens spilkonto, som du kan læse mere om i afsnit 11. Beløbsgrænser. Ansvarlighed herom fremgår desuden her. Disse beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Spillehallen.dk.

Brugeren er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt.

Ud- og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 3 mdr. efter posteringen har fundet sted. Ønskes en længere historik kan denne modtages ved at kontakte Kundecenter.

Mener brugeren, at der forekommer uoverensstemmelser i posteringerne, skal brugeren straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Spillehallen.dk per e-mail. Undlader brugeren dette, fortaber brugeren retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Spillehallen.dk.

Håndtering af midler på spilkonti, der ikke længere er i brug, administreres således;

Passive spilkonti: Indestående på en passiv spilkonto forældes efter dansk rets almindelige regler.

Suspenderede spilkonti: Midler på en suspenderet spilkonto udbetales ikke, imens den pågældende sag undersøges. Spillehallen.dk bestræber sig på at færdiggøre alle undersøgelser inden for 10 arbejdsdage.

Selvudelukkede brugeres spilkonti: Ved endelig udelukkelse ved Spillehallen.dk vil brugerens midler blive overført senest 5 arbejdsdage fra udelukkelsen.
Spilkonti med ufærdige spil: Ufærdige spil kan ikke forekomme på 'DANSKE SPILLEAUTOMATER'. Der kan dog forekomme ufærdige spil fra produktgrupperne SLOTS, 3D SPILLEMASKINER samt CASINO og LIVE DEALER, der udbydes via vores 3. part. Disse spil kan genoptages af brugeren i op til 3 måneder efter afbrydelsen. Hvis spillet ikke er genoptaget inden for de 3 måneder, kan Spillehallen.dk ikke garantere, at spillet kan fortsættes ved genaktivering.
Spilkonti med passive bonusmidler: Bonusmidler forældes, hvis ikke brugt til indsatser i spil indenfor 90 dage fra modtagelsestidspunktet.
Det er ikke muligt at spille på kredit på Spillehallen.dk.

Hvis en person er funktionær, direktør, medarbejder konsulent eller agent for Spillehallen.dk eller leverandør eller forhandler (en "uautoriseret person"), er det ikke tilladt at registrere sig hos os eller deltage direkte eller indirekte i nogen af spillene.

Hvis man er pårørende til en uautoriseret person, forbeholder vi os ret til at lukke spilkontoen eller spærre for deltagelse i spillene. I denne forbindelse betyder termen "pårørende" ægtefælle, partner, forælder, barn eller søskende.

11. Beløbsgrænser

25.000 kroners månedlig forbrugsgrænse

Spilkonti på Spillehallen.dk er underlagt en månedlig 25.000 kr. grænse på differencen mellem ind- og udbetalinger. Spillehallen.dk tager ansvaret i at udbyde onlinespil alvorligt, og derfor er denne grænse vedtaget af etiske og moralske grunde.

Føler man, at spiloplevelsen bliver forringet grundet denne grænse, har brugeren mulighed for at ansøge om at få hævet denne grænse. Alle ansøgninger vil blive vurderet individuelt ud fra nogle objektive kriterier, der primært vurderer, om brugeren i månederne op til ansøgningen har vist et lignende behov.

Brugeren skal være opmærksom på, at Spillehallen.dk kan vurdere, at der som et led i vurderingen af ansøgningen kan være et behov for et udvidet kundekendskab. Her henvises til Punkt 2 i dette Vilkår-dokument.

Bemærk! at Spillehallen.dk til enhver tid forbeholder sig retten til at tilføje denne grænse igen, hvis forbruget anses for at stige kraftigt iht. vores ansvarligt spil politik - en vurdering der tages individuelt og løbende.


Obligatorisk indbetalingsgrænse

I henhold til dansk lovgivning skal alle spilkonti have en maksimal indbetalingsgrænse - fastsat af spilkontoens ejer.

Den maksimale indbetalingsgrænse skal fastsættes som daglig, ugentlig, månedlig eller som en kombination af flere valg (OBS: af systemtekniske årsager er perioderne forskudt med 2 timer) .

Daglig: Udregnes som summen af indbetalinger i tidsrummet kl. 02:00-01:59:59* (24 timer).
Ugentlig: Udregnes som summen af indbetalinger fra mandag kl. 02:00 til mandag kl. 01:59:59 (1 kalenderuge)*.
Månedlig: Udregnes som summen af indbetalinger fra d. 1. i måneden til kl. 01:59:59 d. 1. i den følgende måned (1 kalendermåned)*.

*Indbetalinger foretaget før fastsættelse af en indbetalingsgrænse tælles ikke med.

Det er muligt både at hæve og sænke grænsen efterfølgende. Hæves grænsen vil dette først træde i kraft 24 timer senere. En sænkelse af grænsen træder i kraft med det samme.

Udover de ovenstående regler gælder også reglerne for udbyderen af en given betalingsmetode (eksempelvis kan VISA have nogle regler for, hvor meget enkelte må indbetale).

12. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret på spil, og spil kan derfor ikke annulleres.

13. Reklamationsret

Hvis brugeren ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan man kontakte os ved at skrive til supporten.
Som udgangspunkt har brugeren ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes brugeren med det samme kontakte os, hvis man oplever problemer.

14. Ophør

Brugeren kan via Spillehallen.dk eller via Kundecenter til enhver tid opsige sin spilkonto.

Spillehallen.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for netspil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

Spillehallen.dk kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel. Ved ophør lukkes brugerens spilkonto, og brugerens indestående på spilkontoen overføres til brugerens NemKonto indenfor 5 bankdage efter lukning af brugerens spilkonto.

Er en midlertidig konto ikke verificeret inden for 30 dage, er det et lovkrav, at kontoen lukkes og evt. saldo på spilkontoen inddrages.

15. Udelukkelse fra spil

Alle brugere på Spillehallen.dk har via deres spilkonti følgende muligheder for udelukkelse fra spil:

A: Kortvarig spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer.
B: Udelukkelse i mindst en kalendermåned (minimum 30 dage).
C: Udelukkelse i en ubegrænset periode (minimum 1 år).

Ved udelukkelse i en ubegrænset periode lukker Spillehallen.dk for brugerens spilkonto og udbetaler midler fra spilkontoen inden for 5 bankdage efter lukning af brugerens spilkonto.

Ved Spillemyndigheden

Alle brugere kan via Spillestedet få adgang til Spillemyndighedens ubegrænsede udelukkelse. En ubegrænset udelukkelse ved Spillemyndigheden betyder, at brugeren udelukker sig fra alle spillesites i Danmark i minimum 1 år.
Hvis brugeren udelukker sig endeligt via Spillemyndigheden, vil vi, først når brugeren prøver at logge ind på Spillestedet, få besked om dette. Men så snart vi ved besked om en endelig udelukkelse, vil vi automatisk udbetale brugerens indestående inden for 5 bankdage.

16. Indholdsstandarder

Spillehallen.dk tilbyder brugeren forskellige kommunikationskanaler samt sociale tjenester, hvorfor følgende skal overholdes:
Bidragene på disse tjenester skal være korrekte (hvor de angiver kendsgerninger), være oprigtige (hvor de giver udtryk for opfattelser) og overholde gældende lov i Danmark.

Bidragene må ikke:

 • indeholde materiale, der kan skade en anden person, eller der kan virke obskønt, anstødeligt, hadefuldt eller provokerende.
 • indeholde materiale vedrørende en virksomhed eller enhed, herunder vores, som er usandt, ondsindet eller potentielt skadende.
 • være udført, så det overtræder tredjemands juridiske rettigheder, f.eks. kontraktlig pligt eller fortrolighedspligt.
 • overtræde andres copyright, databaserettigheder eller varemærker.
 • referere (direkte eller indirekte) til en svigagtig, uærlig eller illegal aktivitet eller bruges til at indgå i aftalt spil med andre i relation til en sådan aktivitet.
 • promovere materiale med seksuelt indhold eller indhold, der udtrykker vold eller diskrimination af race, køn, religion, nationalitet, invaliditet, seksuel orientering eller alder.
 • være beregnet til at chikanere, ophidse, genere, alarmere, irritere eller bedrage andre personer.
 • være truende, misbruge eller krænke andres privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødig ængstelse.
 • give indtryk af, at det kommer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
 • fremme eller understøtte ulovlige handlinger, f.eks. overtrædelse af ophavsret eller computermisbrug.
 • anvendes til at udgive sig for en anden person eller til at skjule sin identitet eller tilknytning til en anden person.

Vi vil efter eget skøn afgøre, om der har fundet en overtrædelse af disse indholdsstandarder sted i forbindelse med brug af webstedet. Når en overtrædelse angiveligt har fundet sted, vil vi iværksætte foranstaltninger, som vi anser for passende, herunder alle eller nogle af følgende:

 • omgående, midlertidig eller permanent inddragelse af rettigheder til at bruge webstedet.
 • omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af al chat adgang eller publiceret eller uploadet materiale på webstedet.
 • udstedelse af en advarsel til brugeren.
 • retslige processer mod brugeren med henblik på godtgørelse af alle omkostninger som erstatning (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske udgifter), der skyldes overtrædelsen.
 • videre sagsanlæg mod brugeren.
 • videregivelse af de efter vores skøn relevante oplysninger til de juridiske myndigheder.

17. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på webstedet, softwaren, spillene og de andre tjenester, vi stiller til rådighed sker uden nogen form for garanti eller ansvar. Vi garanterer frem for alt ikke, at de funktioner, der er indeholdt i spillene eller i softwaren, vil overholde brugerens krav, eller at driften vil være uafbrudt eller fejlfri. Vi kan ikke drages til ansvar for funktionsfejl i softwaren, fejl eller virus, der kan medføre tabte data eller anden skade på brugerens hardware eller software. Vi er ikke forpligtede til at stille et redundant eller backup-netværk eller system til rådighed.

Spil og aktivitet på www.spillehallen.dk registreres i vores centrale datasystem. Det er som udgangspunkt de oplysninger, der altid er gældende. Er der imidlertid fejl i systemdata, kan Spillehallen.dk vælge at ophæve spillet, såfremt brugeren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var/er fejlagtige.
Spillehallen.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at der kan spilles færdig på en automat.

18. Klager

Alle klager skal sendes til [email protected] og skal indeholde følgende:

A) Information om brugerens identitet (navn, alias og adresse).
B) Begrundelse for påklagede forhold.

Kundecenter vil senest efter 3 arbejdsdage sende det første svar på klagen til brugeren.
Hvis ikke en klage er afgjort inden 14 dage, vil brugeren blive informeret om, hvornår der forventes afgørelse i sagen. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i vilkårene.
Vi gemmer alle klagesager i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og sager, hvor brugeren har fået medhold.

Vi er kontrolleret af Spillemyndigheden, som er en selvstændig myndighed under Skatteministeriets koncern. Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, så brugere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.
Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Spillehallen.dk’s administration og afvikling af online spilleautomater. Spillemyndigheden kan kontaktes på www.spillemyndigheden.dk.

Afgørelser på konkrete sager, truffet af Spillehallen.dk, kan påklages til Forbrugerklagenævnet, mere info findes på http://www.forbrug.dk/.

Hvis brugeren ikke mener, at Spillehallen.dk overholder de love, retningslinjer og bekendtgørelser, som selskabet er underlagt, kan brugeren klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via http://www.kfst.dk/. På dennes hjemmeside forefindes bl.a. Forbrugerklageloven.

Er brugeren forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan man klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

19. Vinderchancer

Se vinderchancer her.

20. Særlige regler for 3. part spil (fx, CASINO og SLOTS)

Spillestedet sikrer ved manuel gennemgang, at der ikke er uafsluttede spil, der er ældre end 90 dage. Gevinsterne vil blive ført tilbage til brugernes konti ved mistet spil.

21. Chat

Når brugeren har oprettet en spilkonto ved Spillehallen.dk, er der mulighed for at kommunikere via en chat med andre brugere. Alle meddelelser, der sendes og offentliggøres via denne chat, bliver registreret.

Al chat skal foregå på dansk. Kommunikationen i chatten skal holdes i en ordentlig og passende tone herunder også forkortelser, der indeholder upassende sprogbrug. Følgende er IKKE tilladt:

Trusler om vold og/eller voldelig adfærd i form af links, billeder, tegninger og udtalelser samt personlige angreb og angreb på grupper.
Racistiske eller religiøse udtalelser og angreb eller andet, der ifølge Spillehallen.dk skøn kan virke anstødeligt på andre brugere.
Chat om sex samt visning og/eller omtale af pornografisk materiale og pornografisk sprogbrug herunder links, billeder, tegninger, udtalelser mv.
Reklamer for produkter og hjemmesider herunder med links, slogans mv.
Forsøg på at bringe Spillehallen.dk i miskredit ved at formidle falske eller ukorrekte oplysninger, eller ved bevidst at kritisere produkter samt have en negativ tilgang til nye tiltag fra Spillehallen.dk.
Spamming, der defineres som mange smileys efter hinanden uden årsag, en lang bogstavrække uden mening flere gange efter hinanden, eller at der skrives med STORE bogstaver.
At udgive sig for at være en anden person eller en ansat ved Spillehallen.dk.
Spillehallen.dk forbeholder sig retten til at udelukke en bruger fra chatten, såfremt disse regler overtrædes, enten midlertidigt eller permanent.

22. Bonusklubben og markedsføring.

For at modtage kommunikation om tilbud, bonusser og kampagner via private kanaler som email og sms, skal brugeren være tilmeldt Bonusklubben.
Tilmelding er gratis og kan gøres under kontoregistrering eller løbende under Min Konto på Spillehallen.dk.

Service e-mails, herunder transaktions og systemtekniske e-mails samt information om indestående balance (kontant eller bonus), udsendes uanset om du er med i Bonusklubben eller ej.

Læs mere om Spillehallen.dk’s brug af din persondata under Privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger:
Spillehallen.dk ApS
CVR. nr.: 32 28 09 78
Randersvej 36 – 6700 Esbjerg
[email protected]
+45 76 10 98 00

 

Loading ...