Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

Helt kort, så er ”PEP” et udtryk, der bruges af Finanstilsynet til at beskrive en person (samt dennes familie, kolleger og samarbejdspartnere), der er blevet betroet med en offentlig funktion/stilling (eller er i relation til en offentlig funktion eller styrelse). 

Har vi taget kontakt til dig med ønske om et udvidet kundekendskab, skyldes det, at vi er blevet bekendt med, at du enten selv er en PEP - eller er i nær omgangskreds med en, der er det. Det er Finanstilsynet, der udarbejder Danmarks officielle liste over politisk eksponerede personer (PEP). Fremgår du ikke selv på listen, skyldes det, at den kun indeholder de officielle PEP-personer og ikke dem, der indgår i personens nære omgangskreds (familie, kolleger og samarbejdspartnere).

Hvorfor skal jeg give oplysninger om mine midler til Spillehallen.dk?

Spillehallen.dk er omfattet af hvidvaskloven på lige for med alle andre online spillesteder, banker og finansielle virksomheder. For at overholde loven og vores forpligtelser kan det derfor være nødvendigt, at vi opnår indsigt i oprindelsen af dine midler samt opbevarer dokumentation herpå. Vi ønsker samtidig at gøre dig opmærksom på, at alle ansatte hos Spillehallen.dk naturligvis er underlagt tavshedspligt.

Hjælp til typer af information vil fremgå af den email, du har modtaget fra os.

Kontakt venligst Kundecenter, hvis du har brug for hjælp eller guidance.

Til hjælp med at forstå baggrunden for lovgivningen og Finanstilsynets håndtering af PEP-listen, kan du herunder læse baggrundsinformation vedr. PEP.

 

Information fra Finanstilsynet

En politisk eksponeret person (PEP) er en person, der bestrider et eller flere af de højtstående offentlige erhverv, der er listet nedenfor. Definitionen er fælles for hele EU.

Den tager dog højde for, at de enkelte medlemslande har indrettet sig forskelligt.

Definitionen fremgår af HVL § 2, nr. 8.

Definitionen af de indenlandske (danske) PEP’er er afgrænset sådan:

a) Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.

b)
Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa Parlamentet.

c)
Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.

d)
Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.

e)
Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.

f)
Ambassadører, chargé d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører for danske ambassader.

g)
Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet. På samme måde er selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence. 

h)
Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Finanstilsynet skal i henhold til HVL § 18, stk. 7, føre og offentliggøre en liste med oplysninger om navn og tilhørsforhold m.v. for indenlandske PEP’er. Denne liste har til formål at sikre en ensartethed i brugen af definitionen for ovenstående omfattede personer. Listen angiver aktuelle PEP’er og dermed ikke personer, der tidligere har været PEP (se også nedenfor om ophør af PEP-status). Listen indeholder ikke oplysninger om nærtstående, nære samarbejdspartnere eller udenlandske PEP’er, som må identificeres på anden måde.

Listen bygger på oplysninger, der indberettes i henhold til den indberetningspligt, som med hjemmel i HVL § 18, stk. 8, vil blive fastsat i bekendtgørelse herom. Indberetningspligten træder i kraft den 1. december 2017. Den pålægger de virksomheder, styrelser og organisationer, der står i et arbejdsgiverlignende forhold til en PEP, at indberette navneoplysninger og at indberette, når der sker ændringer, indenfor en frist på tre hverdage.

Listen fastlægger, hvem der er PEP’er, og den kan lægges til grund af virksomheden. En person, der ikke fremgår af listen, kan godt være PEP givet indberetningsfristen. Hvis en virksomhed eller person har konkret viden om, at en kunde er PEP, vil denne viden gå forud for listens angivelser.

Nærtstående og nære samarbejdspartnere

Nærtstående og nære samarbejdspartnere skal ikke betragtes som PEP’er alene som følge af deres forbindelse til en PEP. Nærtstående og nære samarbejdspartnere skal dog identificeres, fordi de kan drage fordel af eller blive misbrugt i forbindelse med hvidvask mv.

Definitionen af en nærtstående til en PEP følger af HVL § 2, nr. 6.
Nærtstående til en PEP omfatter:

- Ægtefælle, registreret partner eller samlever
- Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
- Forældre.


Begrebet omfatter dermed ikke f.eks. søskende eller stedbørn og stedforældre. Nære samarbejdspartnere.
Definitionen af nære samarbejdspartnere til en PEP følger af HVL § 2, nr. 7.

Nære samarbejdspartnere til en PEP omfatter:

- En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP’er.

- En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP’er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.

- En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form 
for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.

En person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP, vil ikke alene af den grund skulle anses for at være en nær samarbejdspartner.

En virksomhed skal behandle PEP’ers nærtstående og nære samarbejdspartnere efter samme regler som PEP’er. Derfor er den konkrete risikovurdering af en PEP også afgørende for, hvordan en virksomhed tilrettelægger kundekendskabsproceduren for PEP’ens nærtstående og nære samarbejdspartnere. Placeres en PEP i en kategori med begrænset risiko, skal PEP’ens nærtstående og nære samarbejdspartnere betragtes på samme måde, medmindre virksomhedens individuelle vurdering af de pågældende tilsiger andet.

PEP-liste

Du kan videre læse mere om PEP samt se den opdaterede PEP-liste fra Finanstilsynet her.

Loading ...